Faculty Of Business Economics & Law

Broj prikazanih stranica (kartica)

Ovaj parametar se koristi samo u tipu lekcija sa Fleš Karticama. Podrazumevana vrednost je nula, što znači da su sve stranice/kartice prikazane u lekciji. Postavljanje ovog parametra na ne-nula vrednost prikazuje taj broj stranica. Nakon što je dosegnut taj broj stranica/kartica, dolazi se do završetka lekcije i studentu se prikazuje njegova ocena.

Ukoliko se ovaj parametar podesi na broj veći od broja stranica u lekciji onda se kraj lekcije dostiže kada se sve stranice prikažu.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English