Faculty Of Business Economics & Law

Polja

Na ovom ekranu možete kreirati polja, koja će biti deo vaše baze podataka.

Svako polje dozvoljava različite vrste podataka, sa različitim interfejsom.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English